Decentralisaties.....

zorgdonderdag 10 juli 2014 22:27

In de afgelopen maanden was het letterlijk alle hens aan dek. De veranderingen die met de decentralisaties samenhangen op het gebied van wmo, jeugd en participatie zijn veelomvattend en complex te noemen.

Vanuit de ChristenUnie voelen we ons heel verantwoordelijk om hier zorgvuldig mee om te gaan. De neiging om je door getallen te laten leiden is groot, maar wij kiezen op de eerste plaats voor de menselijke maat. Hoe gaan we met elkaar om, we hebben nadrukkelijk begrijpelijke communicatie op de agenda gezet, ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers is voor ons ook van groot belang. De uitwerking van het koersdocument en de financiële kaders zal de komende maanden plaats gaan vinden, dan komen de verordeningen en zullen we besluiten moeten gaan nemen over het armoedebeleid, het vangnet, bijdragen naar vermogen, de invulling van het wijk-en dorpenbeleid enz.enz.

Hoewel er nu eerst een keus is gemaakt om door middel van een coöperatie en met wijkteams aan de slag te gaan, is dit een tijdelijke werkvorm die we sowieso kritisch volgen en evalueren en waar nodig bijstellen.

Wij willen graag met u als betrokken burger in contact blijven, signaleert u dat er zaken uit de hand (dreigen) te gaan lopen, laat het ons weten. Op papier heeft Leeuwarden het best aardig voor elkaar, maar we zullen moeten gaan ervaren hoe de realiteit er uit gaat zien. Dit is iets wat we met elkaar zullen moeten dragen. Het blijft niet zoals het was. We zullen allemaal moeten opstaan en onze bijdrage aan de samenleving leveren, hier zijn prachtige woorden voor in omloop gekomen, maar voor ons als ChristenUnie staat het voor het handen en voeten geven aan het begrip “naastenliefde” wat de Heer ons heeft voorgeleefd.

Laten we de verbindingen zoeken en versterken in het bijzonder als christenen in onze prachtige gemeente, we hebben elkaar heel hard nodig.

Annemieke Koezema

raadslid

« Terug