Openbare orde en veiligeheid

Waar staat de ChristenUnie voor?

De ChristenUnie wil een veilige stad en dorpen waar het goed werken, wonen en recreëren is.
Veiligheid is voor alle burgers van belang, en door een goede openbare orde kan de gemeentelijke overheid deze maximaal bevorderen. Bovendien heeft de overheid een belangrijke taak in het beschermen van de zwakkeren die niet voor zichzelf kunnen opkomen.

De ChristenUnie verwacht daarom van de gemeente en de politie dat de regels die gesteld zijn, worden gehandhaafd. Zowel in verschillende wijken van Leeuwarden als in verschillende dorpen is er grote problematiek met softdrugs bij (jonge) jeugd. De ChristenUnie is een groot voorstander van het harde optreden van de burgemeester bij toelating van jongeren onder de achttien jaar in coffeeshops. Daarnaast moet het inwonerscriterium voor verstrekking van drugs in coffeeshops worden gehandhaafd. De aanpak van jeugdoverlast moet versterkt worden voortgezet.

De komende jaren zal er meer aandacht moeten zijn voor het bestrijden van de georganiseerde criminaliteit en het aanpakken van ondermijning (verwevenheid van de onderwereld en de bovenwereld). Dit vraagt een extra investering van ten minste € 150.000, -. Daarnaast moet het Veiligheidshuis Fryslân worden versterkt.

De ChristenUnie maakt zich hard voor een vuurwerkvrije gemeente, waar bij speciale gelegenheden alleen door de gemeente toegelaten professionals vuurwerk mogen afsteken. Veiligheid en milieu zijn hier zeer bij gebaat.

Terwijl de minimumleeftijd van prostituees in Leeuwarden 21 jaar is, is de leeftijd om een prostituee te bezoeken 16 jaar. Uit onderzoek is gebleken dat hoe jonger de prostituee-bezoekers zijn, hoe groter de kans is dat deze bezoekers op latere leeftijd frequente prostituee-bezoekers worden. De ChristenUnie staat voor een ontmoedigingsbeleid voor jonge prostituanten, met als eerste stap het verhogen van de minimumleeftijd voor bezoekers naar 18 jaar. De rechtspositie van prostituees moet verder worden verbeterd door hen te verplichten zich in te schrijven bij de gemeente en de Kamer van Koophandel. De ChristenUnie wil samen met de woningcorporaties zorgen voor goede huisvesting voor de vrouwen met een centrale huiskamer, die vrij toegankelijk is voor maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor prostituees. De ChristenUnie wil het aantal ramen op de Weaze terugdringen en de Weaze waar mogelijk weer terugbrengen naar een mooie woonstraat.


Speerpunten in Leeuwarden zijn:

  • Extra financiële middelen voor het aanpakken van ondermijning en het bestrijden van georganiseerde criminaliteit. Het domein veiligheid moet verhoogd worden met € 300.00 naar totaal € 800.000,-;
  • Voortzetting van de aanpak jeugdoverlast, met name in Grou en Cammingaburen;
  • Vuurwerk alleen bij speciale gelegenheden en alleen door professionals;
  • Concrete plannen van aanpak en resultaten voor verhoging van de wijkveiligheidsindex van de wijken Binnenstad, de Vlietzone, Schieringen, de Centrale en de Wielenpôlle;
  • Duidelijke regels ter bescherming van prostituees en strengere regels voor prostituanten, samen met de woningcorporaties zorgen voor goede huisvesting voor de vrouwen;
  • Ontmoedigingsbeleid jonge prostituanten. Voorlichting op scholen over de situatie op de Weaze en de gevolgen van prostitutiebezoek. Minimumleeftijd in de APV voor prostituanten verhogen van 16 naar 18 jaar.