Openbare orde en veiligeheid

speerpunten veiligheid

Waar staat de ChristenUnie voor?

Als ChristenUnie zien we graag een samenleving waarbij iedereen zich veilig voelt. Een goede openbare orde draagt bij aan de veiligheid van alle burgers in onze gemeente. Handhaving van de gestelde regels is een belangrijk onderdeel van de openbare orde en veiligheid. Daarnaast dienen de wijkagenten centraal te staan. De wijkagent kent de wijk goed waardoor problemen in een vroeg stadium kunnen worden aangepakt. Uitbreiding van het aantal wijkagenten is daarbij wenselijk. Daarnaast ziet de ChristenUnie een belangrijke rol weggelegd voor politievrijwilligers. Wij zetten in op de groei van het aantal politievrijwilligers in de regio door middel van wervingscampagnes en voorlichting.

Straatintimidatie waarbij veelal jonge meiden en vrouwen worden lastiggevallen is een toenemend probleem in Leeuwarden. Dit is onacceptabel. De burgemeester moet duidelijk optreden. Dit vraagt onder andere om meer zichtbaarheid van agenten in de binnenstad en het aanspreken op ongewenst gedrag. Dat het voor iedereen veilig en prettig moet zijn op straat heeft ook te maken met omgangsregels onderling. Een campagne om begrip en vriendelijkheid terug te brengen is hier een eerste stap in.

De aanpak van de georganiseerde criminaliteit en ondermijning verdient voortdurende aandacht. Op dit gebied dienen er extra investeringen te worden gedaan. Daarnaast moet er meer aandacht komen voor internetfraude en cybercrime. Hierbij speelt voorlichting een cruciale rol in de preventie. Er dient, in gesprek met de politie, een preventieprogramma te komen rondom ondermijning, internetfraude en cybercrime.

In de dialoog met de zorgsector moet er een goede werkwijze worden ontwikkeld rondom hulpverlening bij ernstige gedragsproblematiek van zorgmijders, de opnamemogelijkheden en de politie inzet hierbij. De politie krijgt op dit gebied steeds vaker te maken met onmogelijkheden binnen het huidige systeem.

Soft- en harddrugs hebben een negatieve invloed op mensen. Om te zorgen dat het aantal verslaafden in Leeuwarden niet zal groeien is het belangrijk om in
te zetten op preventie en voorlichting. Er dient hierbij aandacht te zijn voor de schaduwkanten van drugsgebruik voor onze samenleving. Daarnaast dient er gehandhaafd te worden op de leeftijdsgrens van achttien jaar bij coffeeshops.

Op het gebied van prostitutie zijn er de afgelopen jaren stappen gezet. De minimumleeftijd van prostituees, is op aandringen van de ChristenUnie, naar 21 jaar gebracht. Momenteel wordt er gewerkt aan een intakegesprek voor prostituees die in Leeuwarden willen werken. Toch zijn er nog voldoende zaken die vragen om aandacht. De leeftijdsgrens voor het bezoeken van prostituees dient gelijkgetrokken te worden met de leeftijd van de prostituees. Zowel voor de prostituee als voor de prostituant dient er een minimumleeftijd van 21 jaar te komen. Daarnaast willen we aanscherping met betrekking tot de regels voor uitbaters van de prostitutiepanden. Zo dient er onder andere in elke werkkamer een alarmknop te komen en zijn uitbaters verplicht om hulpverleningsorganisaties zoals Leger des Heils en Fier in de panden toe te laten. Voor mannen en vrouwen die werkzaam zijn binnen de prostitutie moeten er altijd voldoende mogelijkheden tot uitstappen zijn. De benadering en behandeling van jongens en mannen die uit de prostitutie stappen verschilt van de vrouwen. De ChristenUnie pleit ervoor dat de gemeente beleid maakt over mannen/jongensprostitutie. Minderjarige jongens uit jeugdinstellingen worden geregeld geronseld voor seksueel misbruik door volwassenen. Daarbij dient er te worden ingezet op een betere samenwerking tussen zorginstellingen en opsporing. Ook dient er meer oog te komen voor de veiligheid van personen met een LHBTIQA+-identiteit die werkzaam zijn binnen de prostitutie.

De ChristenUnie ziet graag dat de gemeente meer investeert in de aanpak van mensenhandel. Samenwerking met politie en justitie en met andere gemeenten is hierbij essentieel. De gemeente koestert de landelijke expertise- en behandelcentra binnen onze gemeente zoals Fier. Tegelijkertijd moet de gemeente sterker inzetten op re-integratie en terugkeer in de oorspronkelijke woonomgeving van de in Leeuwarden behandelde cliënt, zodat de zorg- en begeleidingsvraag in onze gemeente behapbaar blijft.