Inleiding

Verkiezingen gaan over mensen. Over onze ouders, onze kinderen, onze buren, de leerkracht op school, onze werkgever en onze werknemers. Verkiezingen gaan over u, over ons en onze manier van samenleven in Leeuwarden.

Tegearre oan de slach yn Ljouwert: de útdagings binne grut.

Nog steeds voelen we de gevolgen van de coronacrisis. Economisch zijn er grote klappen gevallen en de maatregelen hebben bij jong en oud sociale en psychologische sporen achtergelaten. Ook in Leeuwarden is er teleurstelling in de samenleving en in de overheid. De coronacrisis heeft dit versterkt. Mensen voelen zich niet begrepen, niet gezien en soms zelfs helemaal klemgezet. De ChristenUnie is zich van deze zaken bewust en ziet dat de manier, waarop we met elkaar de samenleving vormgeven, ter discussie staat.

Gelukkig hebben we ook gezien dat als het erop aankomt we in Leeuwarden
oog voor elkaar hebben. Dat we in staat zijn om elkaar op creatieve manieren te vinden en elkaar te helpen. Wij zijn er van overtuigd dat het meer dan ooit belangrijk is om te geloven in en te werken aan een gemeente waar het niet meer gaat om ‘ik’ maar steeds meer om ‘wij’. Daarom gaan wij met dit programma van hoop de komende verkiezingen in. Ondanks de financiële uitdagingen presenteren wij een programma met plannen voor Leeuwarden dat laat zien dat de ChristenUnie wil bouwen aan een samenleving waarin aandacht is voor wat echt telt: wij investeren in zorg voor elkaar, in een overheid die bondgenoot is van de inwoners van Leeuwarden, in een duurzame economie en in keuzes die goed zijn voor Gods schepping.

In Leeuwaren en de dorpen eromheen gaat veel goed. De kracht zit van onderop. De afgelopen jaren zijn er veel initiatieven en coöperaties bij gekomen die geza menlijke uitdagingen aanpakken. Culturele Hoofdstad heeft een enorme impuls gegeven aan de stad en we kijken uit naar Arcadia (een 100 dagen cultureel pro gramma in 2022 en een vervolg op LeeuwardenFryslân Culturele Hoofdstad in 2018). Tegelijkertijd zijn er zorgen. Leeuwarden is nog steeds een van de armste steden van Nederland. Meer dan 20% van de basisschoolkinderen leeft onder de armoedegrens. Verschillende wijken bungelen onderaan in de landelijk lijstjes en de stad heeft een zeer hoog aantal burgers in de bijstand.

Ook de uitdagingen op het gemeentelijke “bordje” zijn groot. De zorgtaken die de gemeente mag uitvoeren blijven onverminderd groot. Daarnaast wordt een groot deel van de energietransitie toevertrouwd aan de gemeente. Een enorme opgave die grotendeels achter de voordeur van onze inwoners zal plaatsvinden. En wat te denken van de invoering van de omgevingswet? Een verandering in wetgeving en aanpak die groter is dan de decentralisatie van de zorgtaken in 2015.

Fanút de boarne

Bij het zoeken naar antwoorden op de uitdagingen van deze tijd laten wij ons als christelijke partij inspireren door de Bijbel. In de Bijbel gaat het over mensen, over samenleven en ook over de overheid. De Bijbel heeft een bevrijdende bood schap die hoop geeft. Wij geloven daarom dat christelijke uitgangspunten in de politiek relevant zijn voor Leeuwarden.
De politici van de ChristenUnie maken deel uit van een beweging van maat schappelijk betrokken christenen die op tal van plekken in de samenleving hun geloof een stem geven, die bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen en samen te werken voor een betere samenleving. Wij beseffen heel goed dat de overheid niet alle vraagstukken gaat oplossen. De samenleving is niet maakbaar. Maar de overheid is er volgens de ChristenUnie wel om het zwakke te beschermen en het sterke te reguleren, om zo vrede te stichten.

Foar alle minsken

De ChristenUnie is een partij van christenen voor alle mensen. Wij willen iets uitstralen en doorgeven van de liefde die God heeft voor deze wereld, voor Nederland, voor Leeuwarden. Doe met ons mee!