Onderwijs

Waar staat de ChristenUnie voor?

Vrijheid van geloof en levensovertuiging is voor de ChristenUnie van groot belang, daar hoort vrijheid van onderwijs bij. De ChristenUnie is voor voldoende aanbod van bijzonder onderwijs. Het wil af van knellende normen (leerlingenaantallen) die bepalen of scholen wel of niet open mogen blijven. De ChristenUnie koestert juist de dorpsscholen. Wij zijn voor brede scholen, ook bij samenwerking tussen openbaar en bijzonder onderwijs, waarbij de eigen identiteit voorop blijft staan en geborgd blijft. Scholenkoepels over gemeentegrenzen heen zijn voor ons mogelijk als de kwaliteit van het onderwijs maar gewaarborgd blijft. Er komt meer ruimte voor ouderbetrokkenheid bij basisscholen. Passend onderwijs is een groot goed en dat willen we ook van voldoende financiën voorzien. De ChristenUnie is voor meer ambachtsscholen waar het principe van leerling-gezel-meester geldt.

De ChristenUnie is trots op de MBO’s in de gemeente en wil hier komende periode flink op in zetten. Want binnen Leeuwarden zijn er juist veel banen voor MBO-ers. Een startkwalificatie voor scholieren is daarom van groot belang. De ChristenUnie zet in op minimaal MBO2-niveau. Verzuim moet stevig aangepakt worden, waarbij er integraal gekeken wordt naar de oorzaken. Elke schoolverlater zonder startkwalificatie vindt de ChristenUnie er een te veel.

We zijn blij met de elfde faculteit van de rijksuniversiteit Groningen. Het geeft een impuls aan het wetenschappelijk onderwijs in de gemeente. Daarnaast koesteren we onze HBO-instellingen en zijn we blij met de fusie van de NHL en Stenden. De ChristenUnie wil inzetten op verdere versterking van de samenwerking tussen onderwijs en bedrijven. De braindrain in Leeuwarden moet gekeerd worden. De gemeente moet een rol spelen in het behouden van goed opgeleide mensen, mede door extra in te zetten op acquisitie om werkgelegenheid voor hoog opgeleiden in Leeuwarden te vergroten, zowel in de private als de publieke sector. Net zoals ruimte geven aan start-ups, die zorgen voor bedrijvigheid in Leeuwarden (zie ook het hoofdstuk werkgelegenheid).

 
Speerpunten in Leeuwarden zijn:

  • Alleen de kwaliteit bepaalt of een school open blijft. Wij koesteren de dorpsschool;
  • Brede scholen met behoud van eigen identiteit. Alle ruimte voor bijzonder onderwijs;
  • Zorgen dat iedereen met minstens een startkwalificatie op MBO2-niveau van school komt;
  • Extra inzet op bedrijvenacquisitie voor werk op ieder niveau en ruimte voor start-ups.