Verkeer en vervoer

speerpunten vervoer

Waar staat de ChristenUnie voor?

De infrastructuur in de gemeente Leeuwarden is op orde. De grote projecten zijn afgerond. De ChristenUnie wil in de komende periode vooral inzetten op het op niveau brengen van onze wegen door goed en tijdig onderhoud. De ChristenUnie is voorstander van een autoluwe binnenstad.

Openbaar vervoer

De treinverbinding Leeuwarden - Zwolle is van essentieel belang voor de bereikbaarheid van onze gemeente. Een belangrijk knelpunt is de brug over het Van Harinxmakanaal. Zowel voor de scheepvaart, de bereikbaarheid van het industrieterrein als voor de treinverbinding is een treinaquaduct van essentieel belang. In samenwerking met de provincie moeten we inzetten op de realisatie hiervan.

Wij zijn kritisch over een mogelijke decentralisatie van de sprinterdienst Leeuwarden - Zwolle. De spoorlijn heeft al te maken met meerdere knelpunten en met meer vervoerders op dit traject voorzien wij problemen in de dienstregeling. Wij maken ons zorgen over de realisatie van station Werpsterhoek. Deze is van essentieel belang voor de ontwikkeling en ontsluiting van de Zuidlanden. Een ander belangrijk thema is de Lelylijn. De ChristenUnie is voorstander van de realisatie van de Lelylijn met daarbij een goede aftakking naar Leeuwarden. De lobby voor de Lelylijn ondersteunen wij. De gemeente Leeuwarden moet hierin samen op blijven trekken met de grote steden en de provincies in Noord-Nederland.

Door de coronacrisis zien wij een afname van het busvervoer in de stad. Hoewel de verantwoordelijkheid voor de concessie bij de provincie ligt, wil de ChristenUnie in Leeuwarden inzetten op behoud van het openbaar vervoer netwerk in de stad en in de dorpen. De gemeente dient daarnaast alternatieve vormen van openbaar vervoer te onderzoeken en te letten op resultaten van onderzoeken elders zoals de pilots van het mobiliteitsbureau Noard East Fryslân (Jobinder).

Fiets

De bereikbaarheid van Leeuwarden op de fiets vinden wij een uiterst belangrijk onderwerp.
Daarnaast is de fiets in toenemende mate een middel voor gezonde ontspanning en recreatie. De ChristenUnie vindt het daarom van groot belang extra te investeren in een gedegen fietsinfrastructuur in de hele gemeente. Verouderde fietspaden dienen eerder en sneller vernieuwd te worden waarbij rekening gehouden moet worden met de aanleg van slimme verlichting. Fietsers dienen bij stoplichten en op rotondes vaker voorrang te krijgen en er moeten meer snelfietspaden aangelegd worden. De gemeente moet een samenhangend beleid ontwikkelen ter stimulering van het gebruik van de fiets door kinderen, jongeren, forenzen en ouderen en dat met alle verscheidenheid aan vervoermiddelen: elektrische en normale fietsen, speed pedelecs, vouwfietsen, bakfietsen, wielrenners, deelfietsen en -scooters, et cetera.

Scooters

Het aanbod en gebruik van een elektrische deelscooter is de afgelopen jaren zeer snel gegroeid. Als alternatief voor milieuvervuilende auto’s, brommers en scooters zijn we hier positief over. De gemeente dient echter in overleg met de aanbieders te zorgen voor afspraken over het parkeren van de deelscooters en over de handhaving van deze afspraken. De gemeente moet zorgen voor voldoende passende parkeerplaatsen voor scooters en andere grote tweewielers, met name in de binnenstad.