Zorg en welzijn

Speerpunten Zorg en Welzijn 2022-2026

Waar staat de ChristenUnie voor?

Een samenleving waarbij we naar elkaar omzien en zorgen voor elkaar: dat is waar wij als ChristenUnie voor staan. Een groot gedeelte van de samenleving weet zich goed te redden maar er zijn ook mensen die extra ondersteuning kunnen gebruiken. Daarbij moeten we niet de verantwoordelijkheid bij alleen de overheid leggen. We geloven in een samenleving met veerkracht, een samenleving die omziet naar elkaar. De gemeente dient initiatieven van (vrijwillige) onderlinge hulp en betrokkenheid te steunen en te faciliteren. Daarnaast biedt de gemeente een vangnet en passende hulp en ondersteuning voor degenen die het niet alleen redden.

Op het gebied van de WMO Zorg (wet maatschappelijke ondersteuning) is er de afgelopen jaren veel veranderd in Leeuwarden. Veel cliënten zijn vrijwillig of gedwongen gewisseld van (zorg)aanbieder. De organisatie van de WMO-activiteiten is geregeld gewijzigd. Deze veranderingen hebben veel onzekerheid met zich meegebracht voor een groep kwetsbare inwoners van Leeuwarden en de omliggende dorpen. Continuïteit in de zorg en een warme overdracht zijn essentieel. Hiervoor moet bij toekomstige wijzigingen nog meer aandacht zijn. Deze punten moeten belangrijke criteria zijn bij aanbestedingsprocedures vanuit de gemeente.

Eén van de belangrijkste knelpunten binnen de WMO zorg is de grote verschei- denheid aan verschillende hulpverleners waar een gezin mee te maken kan krijgen. In die situaties moet steeds opnieuw het verhaal verteld worden. Daarom zetten we als ChristenUnie in op één goede regievoerder per gezin en één algemeen loket waar men terecht kan met zorgvragen. De menselijke maat dient voorop te staan binnen de WMO zorg. De komende jaren moet duidelijk worden in hoeverre de organisatie Amaryllis als toegangspoort en sleutelspeler binnen de WMO haar opdracht en taken kan waarmaken. De ChristenUnie wil dit een kans geven, maar wil tegelijkertijd ook dat de resultaten nauwgezet worden gevolgd. Hierdoor kan worden bijgestuurd als blijkt dat dit nodig is. Ondersteuning van onze kwetsbare medemens is te kostbaar om mee te experimenteren– ook de WMO-activiteiten verdienen een bewezen, evidence based, aanpak door gekwalificeerde en goed aangestuurde professionals.

Ten aanzien van de aankomende decentralisatie van beschermd wonen is de ChristenUnie van mening dat samenwerking in regionaal verband van essentieel belang is. De gemeente Leeuwarden moet de beschikbare woningen en begeleidingsvormen (de zogenaamde ‘intramurale en ambulante producten’) gezamenlijk inkopen en organiseren via Sociaal Domein Fryslân. De gemeente organiseert zelf de uitvoering.

De ChristenUnie is van mening dat de maatschappelijke opvang goed georganiseerd moet zijn en blijven. Samenwerking tussen de organisaties Wender en het Leger des Heils is belangrijk. De doorstroom van cliënten naar een eigen woning met daarbij voldoende ondersteuning is van essentieel belang. De lobby naar het ministerie voor blijvend extra middelen voor deze doelgroep is belangrijk.

Gezinnen zijn van grote waarde voor de samenleving. In welke samenstelling dan ook. Het gezin moet een veilige plaats zijn waar kinderen op kunnen groeien tot stabiele, betrokken volwassenen. We zien dat gezinnen onder toenemende druk komen te staan in de huidige samenleving. Gezinnen verdienen goede ondersteuning van de overheid met respect voor de eigen verantwoordelijkheid. Vooral door voorwaarden te scheppen voor een goede en veilige omgeving voor kinderen om in op te groeien. Daarom komen we met het manifest “sterke gezinnen” met daarin een twaalftal aanbevelingen.

Helaas zien we ook in onze gemeente een groeiende groep kinderen, tieners en jongeren die vastlopen. Hierdoor lopen de wachtlijsten in de jeugdzorg steeds verder op. Er dienen voldoende middelen vanuit het rijk te komen om deze wachtlijsten aan te pakken. Daarnaast willen we inzetten op preventie. Een vroegtijdige signalering is van belang. Bij het signaleren spelen scholen, sport- en muziekverenigingen, maar ook kerken een belangrijke rol.

De afgelopen jaren is er hard gewerkt om Leeuwarden toegankelijker te maken voor mensen met een beperking. Er zijn mooie stappen gezet, maar er moet meer gebeuren. Nog te vaak wordt er bij bouwplannen en de indeling van wegen achteraf gekeken naar toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Als ChristenUnie willen we dat iedereen volop mee kan doen. Daarom dient er vanaf het begin van een nieuw ontwikkelingsplan nagedacht te worden over toegankelijkheid en inclusie.

Maatschappelijke organisaties zoals de voedselbank, het Leger des Heils, Solidair Friesland en de projecten van Schuldhulpmaatje zijn wat ons betreft bijzonder kostbaar voor onze samenleving. In de visieontwikkeling rondom zorg dient de gemeente het Leger des Heils, Solidair Friesland en andere organisaties die vanuit een overtuiging werken als volwaardige partner te erkennen en te betrekken.

Op het gebied van schuldhulpverlening zetten we in op een toegankelijker traject waarin onnodige (tussen)stappen geschrapt worden. Zodra iemand zich meldt voor de schuldhulpverlening is het van belang dat een traject ook snel start. Mensen moeten vaak eerst een drempel over voordat ze hulp vragen en zodra ze daarover zijn, is het belangrijk dat er direct actie kan worden ondernomen. Onnodige bureaucratie werkt drempelverhogend en schaadt de kwaliteit van de hulpverlening.

Daarnaast moet er meer ingezet worden op preventie. Het huidige pact rondom de vroegsignalering van financiële problemen ziet de ChristenUnie graag uitgebreid. Ook het voorkomen van schulden bij tieners en jongeren dient meer aandacht te krijgen. Hierbij is een goede samenwerking met het voortgezet on- derwijs en met MBO- en HBO-instellingen van essentieel belang.

Wat betreft de opvang van asielzoekers staat de ChristenUnie voor een menswaardig beleid waarbij integratie en het bieden van een dag invulling een belangrijke rol spelen. Ook asielzoekers moeten zoveel mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving. Dit kan door maatschappelijke organisaties, scholen en lokale geloofsgemeenschappen zoals kerken en moskeeën tijdig en actief te betrekken. Het is belangrijk dat er in een vroeg stadium aandacht komt voor taallessen. Het beheersen van een nieuwe taal is een uitdagend leerproces. Echter, voegt het direct veel toe aan de zelfredzaamheid. Daarnaast dient er in Leeuwar- den een satelliet locatie te komen van de Bed-Bad-Brood opvang in Groningen.