Zorg en welzijn

Waar staat de ChristenUnie voor?

Wij staan voor een samenleving die naastenliefde als een werkwoord ziet. Je zorgt voor elkaar en ziet naar elkaar om. Nu gebeurt dat al vaak in gezinnen, in buurten, op school, op het werk of in andere netwerken. Maar deze netwerken redden het niet altijd, ondersteuning is soms nodig. In deze tijd van toenemend individualisme en eenzaamheid redden sommige mensen het gewoonweg niet. De ChristenUnie zet daarom in op een participatiesamenleving: het is belangrijk dat mensen elkaar als het kan helpen en voor elkaar zorgen. Tegelijk moet de gemeente zorgen voor passende ondersteuning en hulp aan mensen die het niet op eigen kracht redden.

Een belangrijke groep die vatbaar is voor eenzaamheid, de ouderen, wordt steeds groter, ook in Leeuwarden. In combinatie met het brede onderwijs dat er in Leeuwarden is, ziet de ChristenUnie hier mooie kansen en verbindingen ontstaan. Naast maatschappelijke stages pleit de ChristenUnie ook voor een buddy-systeem tussen jongeren en ouderen om eenzaamheid aan te pakken. In het verlengde hiervan wil de ChristenUnie een stimuleringspakket met sociale, culturele en sportactiviteiten om oudere burgers uit hun isolement te halen.

Een bijzonder zorgelijke zaak is de armoede in de stad, vooral in een aantal specifieke wijken. Meer dan 20% van de basisschoolkinderen leeft onder de armoedegrens. Armoede vraagt daarom om een onorthodoxe en nog meer resultaatgerichte aanpak, want geen enkel kind hoort in armoede op te groeien. De ChristenUnie is daarom voor structureel extra geld naar armoedebestrijding en het doorzetten van de proef Big Society.

De gemeente moet ook zorg hebben voor mantelzorgers. Deze vaak onzichtbare krachten zijn van onbeschrijfelijke toegevoegde waarde voor de samenleving. Zij verrichten veelal zwaar fysiek en mentaal werk, waarbij ze zichzelf vaak wegcijferen. Het mede door de ChristenUnie geïnitieerde respijthuis voor mantelzorgers moet dan ook worden voortgezet.

Daarnaast hecht de ChristenUnie waarde aan een menselijke benadering van asielopvang. Het huidige inburgeringsbeleid moet worden verbeterd en hier moet meer geld voor vrijgemaakt worden. De ChristenUnie hecht er veel waarde aan dat de asielzoekers de normen en waarden van onze samenleving, de gedragsregels en de taal goed leren. De nieuwe inwoners met een migratieachtergrond moeten kennis maken met de gemeente. De ChristenUnie wil daarom dat er budget komt om maatschappelijke stages en vrijwilligerswerk voor nieuwkomers te verplichten. Kansen en de mogelijkheden voor een netwerk voor de vreemdelingen worden hierdoor vergroot, de aanvragen voor bijstand verminderd en het overlast ingeperkt. Leeuwarders en bedrijven worden uitgedaagd om mee te doen aan inburgeringprojecten. Daarnaast worden er ambtenaren gekoppeld aan inburgeraars, zodat de inburgeraar wordt geholpen bij het vinden van de juiste weg in de nieuwe gemeente Leeuwarden.Illegale vluchtelingen en verwarde personen krijgen een bed-bad- broodvoorziening en begeleiding, zodat er een nieuw toekomstperspectief kan ontstaan. De ChristenUnie is voor het opzetten van één of twee opvanghuizen, samen de woningcorporaties, gemeente en kerken in Leeuwarden. Mede met de inzet van vrijwilligers in kerken, moet de opvang voor minimaal 10 plekken financieel mogelijk worden gemaakt.

In de afgelopen periode is het VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap, mede dankzij inspanningen van de ChristenUnie, geratificeerd. Een inclusieve samenleving is daardoor dichterbij gekomen. Maar de ChristenUnie wil verder. Mensen met een beperking moeten mee kunnen doen. Ook daarvoor wil de ChristenUnie zich vol inzetten. Om die reden wil de ChristenUnie een inclusiefagenda opstellen voor Leeuwarden om zo werkelijke stappen te maken naar de inclusieve samenleving. De gemeente zorgt dat haar gebouwen en voorzieningen goed toegankelijk zijn voor alle inwoners. Om te voorkomen dat voor zowel mensen zelf, als ook schuldeisers en samenleving de gevolgen van schulden zich in rap tempo opstapelen, moet de gemeente snelle en toegankelijke schuldhulpverlening bieden. Wachttijden moeten zoveel mogelijk worden beperkt en als een schuldhulptraject start, moeten schuldeisers zo snel mogelijk worden geïnformeerd.

Hoewel wij het liefst een samenleving zouden zien waarin voedselbanken niet nodig zijn, zijn wij dankbaar voor het kostbare werk dat zij doen. Ook zij mogen op onze steun rekenen.

Het Leger des Heils moet een volwaardige partner zijn en blijven aangaande sociale zorg in Leeuwarden. Samenwerkingen tussen wijkteam en het Leger des Heils wil de ChristenUnie bevorderen.

Speerpunten in Leeuwarden zijn:

  • De gemeente ontwikkelt beleid op het gebied van Zorg en Welzijn alleen samen met de betrokken instellingen en met cliëntvertegenwoordiging, waarbij er meer ruimte komt voor eigen initiatief van de instellingen;
  • Wij blijven de respijtkamers voor tijdelijke opvang van kwetsbaren ter ontlasting van hun mantelzorger(s) ondersteunen;
  • De ChristenUnie wil de kosten voor overhead en kosten in de zorg terugbrengen. Dit geldt zowel voor de gemeente zelf als voor de aanbieders waar de gemeente mee samenwerkt: de kosten voor administratie en overhead blijven ten minste onder het landelijk gemiddelde;
  • Wij willen een 'Jong & Oud-Pact'; sluiten met het onderwijs en de zorg, gericht op meer wederzijds contact tussen jongeren en ouderen en gericht op werkgelegenheid en ervaring voor jongeren en betrokkenheid en ondersteuning voor ouderen;
  • Er komt jaarlijks 100.000 euro extra beschikbaar voor armoedebestrijding;
  • Leger des Heils blijft volwaardige partner in samenwerking met de gemeente aangaande sociale zorg;
  • Geld vrijmaken voor realiseren van vrijwilligerswerk of een maatschappelijke stage voor de inburgeraar;
  • Opvanghuizen voor bed-bad- broodvoorzieningen moeten financieel mogelijk worden gemaakt.