Financiën

speerpunten financien

Waar staat de ChristenUnie voor?

Na jaren met een zorgelijke financiële situatie, met name veroorzaakt door onvoldoende vergoedingen vanuit het rijk voor gedecentraliseerde rijkstaken, laat het meerjarenperspectief van Leeuwarden nu positieve ontwikkelingen zien. Als ChristenUnie Leeuwarden zijn wij scherp op het financiële huishoudboekje van de gemeente en willen wij dat die in evenwicht is. Van de gemeente verwachten wij namelijk dat zij een betrouwbare, goede rentmeester is van de beschikbare middelen. Het gaat immers om gemeenschapsgelden die, hetzij via de afdracht van de Rijksoverheid, hetzij via de gemeentelijke belastingen zoals de Onroerende Zaak Belasting (ozb) door onze inwoners zijn opgebracht. De algemene reserve in Leeuwarden is nu laag en deze moet naar een voldoende niveau worden gebracht. Een niveau passend bij een grote stad. Bij gezond financieel beleid horen voldoende reserves om onvoorziene uitgaven (bijvoorbeeld door de coronacrisis) te kunnen opvangen.

In de afgelopen jaren is het takenpakket van alle gemeenten flink uitgebreid. Hierbij zijn de financiële risico’s toegenomen. De beleidsvrijheid voor gemeenten is beperkt en door bezuinigingen van de Rijksoverheid op de uitkering uit het Gemeentefonds ligt er een grote druk op het financieel beleid. Dit betekent dat, naast het uitgangspunt dat gemeenten voldoende geld van het Rijk moeten ontvangen om hun taken goed te kunnen uitvoeren, Leeuwarden de komende periode uitgaven en inkomsten in evenwicht moet brengen. De ChristenUnie dringt aan op efficiënt financieel beleid en het goed in beeld brengen en beheersen van risico’s om toekomstige generaties niet op te zadelen met de gevolgen van slecht (financieel) beleid van hun voorgangers. Keuzes en resultaten worden transparant gecommuniceerd.

De ChristenUnie vindt het van groot belang dat de zorg voor elkaar en zeker voor onze kwetsbare medemensen voorop staat bij het maken van financiële en beleidsmatige afwegingen. De gemeente dient inwoners, die getroffen zijn door de toeslagenaffaire of andere misstanden van de overheid, ruimhartig te compenseren en te ondersteunen. Oneigenlijk gebruik van voorzieningen moet worden voorkomen door goede voorlichting, eenvoudige procedures, en tijdig en adequaat toezicht. We verlangen van onze gemeente dat deze naast mensen staat en maatwerk levert. Publieke middelen zijn per definitie schaars: er zijn altijd meer wensen dan er geld beschikbaar is. De gemeenteraad moet zorgvuldig de verschillende wensen, noden en belangen kunnen afwegen. Bij bezuinigingen wil de ChristenUnie de posten die te maken hebben met de nood van individuele inwoners, zorg, veiligheid, beheer en onderhoud van bestaande voorzieningen zo veel mogelijk ontzien. De gemeentelijke organisatie zorgt dat duurzaam en circulair wordt ingekocht.