Financiën

Waar staat de ChristenUnie voor?

De gemeente dient zorgvuldig om te gaan met haar financiën. Geld moet deugdzaam besteed worden en er moet duurzaam met budget worden omgegaan. Ook dit is een vorm van rentmeesterschap. Tijdens de achter ons liggende crisis jaren heeft de gemeente met geleend geld toch veel plannen kunnen ontwikkelen. Nu de crisis achter ons ligt, is het zaak om leningen af te lossen en de schuldquota (78,4%) naar beneden te brengen. Het eigen vermogen is de afgelopen periode met 20 miljoen gedaald. Gemeentelijke belastingen mogen maximaal met de jaarlijkse index stijgen en dienen onder het Friese gemiddelde te blijven.

De gemeente Leeuwarden zal -om de financiën op orde te krijgen- de komende vier jaar duidelijke en soms onpopulaire beheersmaatregelen moeten treffen bij de Jeugdzorg. De kosten zullen naar beneden moeten en het tekort van 12 miljoen moet worden teruggebracht. Ook is het structureel tekort op de bijstand een grote zorg. Het aantal mensen in de bijstand moet structureel omlaag. Leeuwarden zal hierbij als centrumgemeente een voortrekkersrol moeten aannemen.

De stad is qua infrastructuur zo goed als af. De komende periode moet de gemeente investeren in mensen en niet in asfalt. Gelden voortkomend uit de verkoop van de voetbalvelden achter het huidige Cambuurstadion, gaan volgens afspraak naar het ontwikkelingsfonds SIOF. Deze gelden zullen wat ons betreft de komende periode niet worden aangewend om de Prins Hendrikbrug beweegbaar te maken. Dit kan alleen doorgang vinden als de Provincie mee participeert en het leeuwendeel van de kosten op zich neemt. De Prins Hendrikbrug zal deze periode niet vervangen worden door een beweegbare brug. De kosten zijn te hoog en de impact voor het wegverkeer van noord naar zuid is te groot.

Na twee herindelingen met de daarbij behorende uitbreiding van ambtenaren en taken, wil de ChristenUnie scherp aan de (personele) wind zeilen.


Speerpunten:

  • Schuldquota terug brengen;
  • Kosten Jeugdzorg -in overleg met de Friese gemeenten- structureel naar beneden zonder dat de zorg minder wordt. Slimmer omgaan met het geld;
  • Gemeentelijke belastingen mogen maximaal met de jaarlijkse index stijgen en dienen onder het Friese gemiddelde te blijven;
  • Er moet een plan van aanpak komen om de kosten voor de bijstand in de hand te houden. Het aantal mensen in de bijstand moet naar beneden;
  • Van mensen in de bijstand mag -naar vermogen- een maatschappelijke bijdrage worden gevraagd;
  • De Prins Hendrikbrug zal deze periode niet vervangen worden door een beweegbare brug. De kosten zijn te hoog en de impact voor het wegverkeer van noord naar zuid is te groot;
  • De hondenbelasting zal de komende vier jaar niet stijgen. Als de inkomsten van deze doelbelasting de kosten overstijgen, gaat deze gemeentelijke belasting naar beneden;
  • Waar mogelijk het aantal ambtenaren en taken verminderen.