Wijken en dorpen

speerpunten wonen

Waar staat de ChristenUnie voor?

De ChristenUnie waardeert dorpen en wijken als lokale gemeenschap en hecht aan het karakter en de vitaliteit van elke lokale gemeenschap. De verbinding tussen burgers is door de coronacrisis onder druk komen te staan. Daarom is extra investering in lokale ontmoeting van groot belang. De gemeente stimuleert initiatieven van vrijwilligers en verenigingen om het dorps- en wijkleven opnieuw tot bloei te brengen. Ontmoeting leidt tot verbinding die nodig is om elkaar te begrijpen en het goede leven te gunnen. Ieder dorp en iedere wijk kent hierin een eigen geschiedenis en heeft hierin een eigen cultuur die waardering en vaak ook ondersteuning verdient.

Voldoende woningen en voldoende divers woningaanbod in de dorpen en wijken zijn een belangrijk speerpunt voor de komende jaren. Initiatieven voor het realiseren van levensloopbestendige woningen zoals geschakelde seniorenwoningen met een gezamenlijke huiskamer verdienen ondersteuning zodat er doorstroming in de woningmarkt kan plaatsvinden. De ChristenUnie ziet graag dat de gemeente haar beleid voor de huisvesting van studenten vernieuwd zodat Leeuwarden een aantrekkelijke studentenstad blijft op langere termijn. Zowel voor studenten zelf als hun buurtbewoners. Ook voor starters moeten er meer woningen beschikbaar komen.
Bij nieuwbouw moet de gemeente duidelijkere kaders stellen ten aanzien van een ‘zelfbewoningsplicht’ zodat nieuwe woningen niet in handen vallen van ongewenste investeerders die de woning doorverkopen of verhuren tegen te hoge prijzen.

De gemeente moet scherper toezien op voldoende woningen voor statushouders en opvang van vluchtelingen. Draagvlak en draagkracht van de lokale omgeving, nabijheid van voorzieningen en activiteiten zijn naast een goede spreiding over de wijken en dorpen belangrijke criteria bij de toewijzing van deze woningen.

De gemeente moet alle mogelijkheden benutten om bewoners van dorpen te betrekken bij zaken die hen raken. Veranderingen in de straat, het dorp of de wijk moeten voor de burgers geen verrassing zijn. De gemeente dient daarom een diversiteit aan communicatiemiddelen in te zetten om burgers te informeren en te betrekken. De ChristenUnie kiest voor het blijvend inzetten en behouden van dorp- en wijkambassadeurs. Dit zijn mensen die met beide benen in de samenleving staan en een makkelijke toegang hebben tot ambtenaren, raadsleden en wethouders. Daarnaast investeert de gemeente in Doarpswurk: het (kennis) netwerk van ondersteuners voor dorpen en wijken met inzicht in allerlei wet- en regelgeving en subsidiemogelijkheden. Elk dorp en elke wijk heeft zo zijn eigen karakter en bijbehorende kracht maar ook uitdagingen. Er is geen blauwdruk wat op alle dorpen kan worden gelegd. De afgelopen jaren hebben veel dorpen en wijken hun eigen dorp- en wijkvisie ontwikkeld. Wij streven ernaar dat dit ook de komende jaren zich zal blijven door ontwikkelen en dat deze wijk en dorpsvisies uitgangspunt zijn in gesprekken met de gemeente over ontwikkelingen en realisaties binnen een wijk of dorp. De ChristenUnie stimuleert buurt-, wijk- en dorpsverenigingen en -coöperaties. Wij geloven dat de wijken en dorpen van Leeuwarden vaak goed in staat zijn om zelf keuzes te maken. Om die reden willen we meer verantwoordelijkheid, keuzevrijheid en experimenteerruimte geven. Dorpen en wijken behouden een eigen budget om voorzieningen te realiseren of te onderhouden. Voor de besteding van deze budgetten geldt als belangrijkste voorwaarde dat dorpen en wijken aangeven hoe ze samen met de inwoners, volgens een zorgvuldig democratisch proces, keuzes over de besteding hebben gemaakt. De gemeente werkt hierbij vanuit een houding van vertrouwen en laat zich kennen als betrouwbare partner die door de jaren heen een consistent en consequent beleid voert.

In de afgelopen jaren heeft de gemeente een goede balans weten te vinden in aandacht voor de vraagstukken in de stad en de vele dorpen binnen de gemeentegrenzen. Een eerlijke verdeling van middelen blijft hierbij van belang.