Werkgelegenheid en toerisme

Waar staat de ChristenUnie voor?

Wij geloven dat werken goed is voor de mens: het geeft zin en betekenis aan het leven en werk geeft vaak ook contacten met andere mensen. Voldoende werkgelegenheid is daarom erg belangrijk. We willen meer bedrijven verleiden om zich in Leeuwarden te vestigen. Daarnaast willen we met het Rijk nieuwe afspraken maken om meer overheidswerk naar Leeuwarden te halen en de huidige overheidsinstellingen te behouden.

Toerisme is essentieel voor de werkgelegenheid en inkomen in de dorpen en de stad. Grou is als Parel van Fryslân de toegangspoort naar Nationaal Park De Alde Feanen. En samen met Warten en Warga weerspiegelen deze dorpen de waterkant naar de stad Leeuwarden. De ChristenUnie is voor het versterken van deze toeristische plaatsen en de daarbij gerelateerde werkgelegenheid.

Ondernemers willen we koesteren, de ChristenUnie pleit daarom voor het schrappen van onnodige regels. Als gemeente willen we vooral bedrijvigheid mogelijk maken en ondersteunen. Tevens pleit de ChristenUnie voor het verminderen van controles als bedrijven zich goed aan de regels houden.

Instituten als Wetsus, de Dairy Campus, onze hogescholen en de elfde faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen in onze gemeente, zien we als sterke merken. Start-ups die voortkomen uit en samenwerken met deze kennisinstellingen wil de ChristenUnie volop stimuleren en faciliteren binnen onze gemeente door onder andere een starterskrediet. Zodra deze bedrijven de start-up fase voorbij zijn, wil de ChristenUnie samen met de provincie kijken hoe deze bedrijven in Leeuwarden/Fryslân kunnen blijven.

Leeuwarden laat zich steeds meer zien als een stad die werkt aan een circulaire economie waarbij er aandacht is voor hergebruik van grondstoffen en milieuvriendelijk produceren. Initiatieven op dit vlak horen thuis in Leeuwarden. Om die reden willen we hier een extra investeringsfonds voor.

De ChristenUnie is tegen verdringing op de arbeidsmarkt door vrijwilligers.


Speerpunten in Leeuwarden zijn:

  • Extra inzet om bedrijven naar Leeuwarden te halen;
  • Maximale inzet om bedrijven uit Leeuwarden gemeentelijk werk te geven;
  • Zorgen voor minder regels en starten met regelvrije zones;
  • Nieuwe afspraken met het Rijk om meer overheidswerk naar Leeuwarden te halen en bestaande instellingen te behouden;
  • Samen met de Provincie starterskredieten en een garantiefonds faciliteren om start-ups te houden;
  • Er komt een investeringsfonds voor circulaire bedrijven en productontwikkeling.