Economie, werkgelegenheid en toerisme

speerpunten economie

Waar staat de ChristenUnie voor?

Een gezonde economie biedt kansen om duurzaam te ondernemen met respect voor mens en natuur. Ons doel is maximale bloei en niet maximale groei. De term brede welvaart wordt steeds vaker genoemd waarin er een balans bestaat tussen welvaart, welzijn en welbevinden. De ChristenUnie is voorstander van een (gemeentelijke) visie waarin de versterking van bedrijvigheid onlosmakelijk wordt gecombineerd met de versterking van de ecologische, sociale en individuele leefomstandigheden. De ChristenUnie wil dat de gemeente met haar economische doelstellingen aansluit bij de brede beweging in het Noorden om te streven naar brede welvaart.

Werken geeft zin aan iemands bestaan. Het zorgt vaak voor nieuwe sociale contacten en geeft betekenis. Daarom is het belangrijk dat we in onze gemeente voldoende werkgelegenheid hebben. Een van de belangrijkste onderdelen is
een goed vestigingsklimaat voor verschillende soorten bedrijven. Hulp bij het zoeken naar werk is een kwestie van maatwerk. Waar liggen iemands talenten en mogelijkheden en welke vraag ligt er vanuit de arbeidsmarkt. Door een goede match wordt de kans kleiner dat iemand terugkeert in de bijstand. Daarnaast willen we investeren in goede en voldoende werkplekken voor mensen met een beperking.

Bedrijvigheid

De ChristenUnie wil inzetten op behoud van aanwezige, duurzame bedrijven
en het verkrijgen van nieuwe bedrijven. We moeten blijvend investeren in het duurzaam huisvesten en faciliteren van het midden- en kleinbedrijf (MKB). Het MKB is het drijvend vermogen van de economie in de gemeente Leeuwarden. Daarnaast is het belangrijk voor de werkgelegenheid dat grotere organisaties Leeuwarden weten te vinden. Om dit te bereiken is een aantrekkelijk vestigingsklimaat van groot belang. Samenwerkingen binnen Friesland en met de andere hoofdsteden in Noord-Nederland is hierin een essentieel onderdeel. De ChristenUnie wil dat de gemeente met bestaande en nieuwe bedrijven afspraken maakt over hun inzet voor de directe omgeving ter verbetering van de aantrekkelijkheid en veiligheid van (groene) bedrijventerreinen.

Wij zijn trots op Wetsus en de Energiecampus. De ChristenUnie wil de positie van deze instellingen versterken. Wij willen organisaties die werken op het terrein van water en energie naar Leeuwarden halen. Koppeling met de MBO-scholen, de hogescholen en de Campus Fryslân biedt daartoe nadrukkelijke kansen.

Circulaire economie

Duurzaamheid biedt veel kansen, ook economische. De energietransitie zorgt voor veel banen binnen het midden- en kleinbedrijf. Met name voor mensen
met een MBO-opleiding. Daarnaast zorgen de Energycampus, Wetsus en de Campus Fryslân ervoor dat Leeuwarden op het gebied van duurzaamheid een slimme stad wordt. De ChristenUnie ziet graag dat de circulaire economie verder wordt versterkt. Hiervoor moet de gemeente de samenwerking met en tussen de Vereniging Circulair Friesland, het Innovatiepact Fryslân, Freonen fan Fossylfrij Fryslân en BouwCirculair stimuleren. Gemeente Leeuwarden moet een voortrek-kersrol innemen door onder andere te zorgen dat de gemeentelijk inkoop in 2026 voor 75 procent, en in 2030 volledig circulair is.

Binnenstad

Onze binnenstad is een belangrijke plek voor alle inwoners van onze gemeente en ook voor velen uit onze regio. Tijdens de coronacrisis hebben de winkeliers en horeca zware tijden gekend. We zien een toenemende leegstand in de binnenstad van, met name, de grotere winkelpanden. Deze leegstand biedt mogelijkheden voor het wonen in de binnenstad (boven aantrekkelijke winkelpanden). Naast het verkrijgen van grote winkelketens die gaten opvullen, is het ook tijd voor een meer vernieuwende invulling van de grotere winkelpanden. Meerdere kleine winkels huisvesten in één pand is daarvan een voorbeeld. Ook zien we ambachtelijke bedrijven graag terugkeren in de binnenstad. De gemeente dient initiatief te nemen om hierover afspraken te maken met vastgoedeigenaren. Een levendige en inspirerende binnenstad zorgt voor meer bezoekers vanuit de eigen gemeente, de provincie en daarbuiten. Een onderdeel van een inspirerende binnenstad is het terugbrengen van gevels in de oorspronkelijke architectonische staat. Wij stimuleren lokale ondernemers om zich te vestigen in de binnenstad door onder andere het wegnemen van drempels tot vestiging. Wij willen hen maximaal faciliteren.

Toerisme

In 2018 was Leeuwarden Culturele hoofdstad van Europa. Dit en de nalatenschap heeft een grote impuls gegeven aan het toerisme in onze gemeente. Daar zijn we trots op. We hebben een prachtige stad en schitterende dorpen die steeds vaker gevonden worden door toeristen uit binnen- en buitenland. Van watersportdorp Grou tot het centrum van Leeuwarden met prachtige musea. De gemeente Leeuwarden heeft veel te bieden. Om Leeuwarden op de kaart te blijven zetten moet toerisme en recreatie gezamenlijk met de regio worden opgepakt.

Dorpen

De ChristenUnie vindt dat de gemeente blijvend moet investeren in het behoud van winkels en horeca in onze dorpen. Daarmee kunnen we zorgdragen voor het behoud van leefbaarheid. Daarnaast moet de gemeente ook de dorpen faciliteren in het realiseren van een gunstig vestigingsklimaat voor MKB-bedrijven. Dit doet de gemeente door bedrijventerreinen te versterken, voldoende woningen voor (jongere) werknemers en goede bereikbaarheid.