WMO -adviesraad, komende beleidsveranderingen bieden veel onzekerheid ...

maandag 11 juni 2012 11:06

OVERGANG BEGELEIDING AWBZ –WMO

Op 14 mei 2012 was hierover een openbare vergadering van de WMO adviesraad,3,4,5,6 *) in ‘De Open Hof’ te Leeuwarden onder leiding van voorzitter de heer Ernst Janssen. Dit jaar worden belangrijke wijzigingen doorgevoerd in de zorg. Samen met een fikse bezuiniging gaat een belangrijk deel van de zorg van het Rijk (AWBZ) over naar de gemeente (WMO).

De Leeuwarder WMO-adviesraad 3-6 stelt vast dat de komende beleidsveranderingen veel onzekerheid veroorzaken bij mensen die afhankelijk zijn van door de AWBZ/WMO gefinancierde zorg/begeleiding. De gemeente Leeuwarden werkt momenteel de gevolgen van de overgang AWBZ naar WMO uit voor de diverse doelgroepen, zie*). De WMO-raad heeft de taak om de gemeente te adviseren. 

Uit de vergadering kwam o.a. naar voren:

 • waarborgen zijn voor de eigen regie van de zorgvrager – PGB’s
 • kwaliteit en cliëntenbenadering centraal bij aanbestedingen : bij grootschalige aanbestedingen voorkomen dat alleen op basis van kosten de partijen contracten gecontracteerd worden; kwaliteit en cliëntbenadering dienen de doorslag te geven.
 • belang van mobiliteit: bij doorvoeren van bezuinigingen op vervoersbudgetten altijd de gevolgen voor de individuele gebruiker in ogenschouw nemen.
 • concrete overdracht van taken in de nieuwe situatie; continuïteit van de vertrouwde zorg
 • effecten van een stapeling van maatregelen: op de directe inkomenssituatie van WMO-cliëntenis dit nog moeilijk te overzien; kan per individu zeer verschillen. Effecten van de maatregelen kritisch volgen en het beleid van de gemeente dient de negatieve effecten tot een minimum te beperken
 • cliëntenparticipatie: van een versnipperde organisatie van cliëntparticipatie naar een eenduidige manier van ervaringen en verwachtingen van gebruikers van de zorg te verzamelen en de gemeentelijke beleidskeuzes daarop te baseren. Hierbij gebruik maken van internet en sociale media
 • Vrijwilligerswerk: houd de belasting van de vrijwilliger/mantelzorger in de gaten. Wat en hoe kan de gemeente vrijwilligerswerk stimuleren ? Voorgesteld wordt om vrijwilligersorganisaties te bundelen
 • Taxivervoer: dit lijkt efficiënter te kunnen. Soms 3 taxi’s achter elkaar (MCL) een gaan ook nog naar dezelfde zorginstelling. Dus maak combinaties. N.B.soms is apart vervoer noodzakelijk. Een lid van de WMO-Adviesraad 3 t/m 6 merkt op dat haar PGB vervoer omlaag is gegaan van € 672,-- naar € 150,--!
 • De heer Simeon Bruinsma, gemeente Leeuwarden - projectleider Transitie, merkt op dat de gemeente Leeuwarden € 3 miljoen moest bezuinigen. In het verleden had je een keuze tussen òf taxibedrijf Wolters, òf een PGB. Nu wordt beoordeeld, of Wolters nodig is. Een PGB is ook mogelijk, maar dan krijg je nog maar € 150,--.. Kwaliteit inde gaten houden. Er komt een nieuwe aanbesteding: 1 april 2013 moet er een nieuw contract zijn. Er is nu geen inkomenstoets voor WMO-vervoer.
 • Compensatie voor beperking: bekijk wat iemand in samenwerking met zijn omgeving kan; herkeuring voor diverse gebieden is 1x per 3 jaar. Moet men nu zelf betalen. (?)Er bestaat geen automatisme van recht op een individuele voorziening. Indien iemand het niet eens is met de toegekende zorg, zou er een beroepsmogelijkheid moeten zijn (Bestaat hiervoor geen bezwaarschriftenprocedure?)”. De heer Bruinsma antwoordt dat men aan het begin de goede vragen en antwoorden moet stellen. Zo kun je op lange termijn kosten besparen.
 • De heer Bruinsma doet de suggestie aan het publiek, om na te denken waarop volgens hen – als je het vanuit het perspectief van de gebruikers bekijkt – bezuinigd kan worden?
 • Er komt een website voor de adviesraad.

Voor vragen over dit onderwerp: WMO-adviesraad, dhr. E. Janssen: e.janssen@telengy.nl

*)In Leeuwarden zijn twee WMO-adviesraden.

Een WMO-adviesraad is bevoegd de Gemeente Leeuwarden gevraagd of ongevraagd te adviseren over de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van WMO-beleid en de gevolgen hiervan voor de doelgroepen van de WMO uit de betreffende prestatievelden.

De WMO-adviesraad met prestatievelden 3,4,5 en 6 gaat het om de volgende doelgroepen:

ouderen ; Mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking; Vrijwilligers en mantelzorgers; Chronisch zieken; Mensen met een zintuiglijke beperking ; GGZ.

De andere WMO-Adviesraad gaat over de prestatievelden 7, 8 en 9 : Maatschappelijke Opvang, vrouwenopvang, ver­slavingszorg, zwerfjongeren en openbare geestelijke gezondheidszorg. 

 

Sietske Koops

« Terug